Försäljnings- och leveransvillkor för Kyocera Unimerco Tooling AB

Dessa försäljnings- och leveransvillkor gäller för samtliga avtal som ingås mellan KYOCERA UNIMERCO Tooling AB (hädanefter kallad KUT) och köparen, såvida inget annat avtalas skriftligen mellan KUT och köparen.

 

Köparens eventuella köpevillkor eller dylikt är ej bindande för KUT.

KUT kan ändra försäljnings- och leveransvillkoren utan föregående meddelande.

 

Om en eller flera bestämmelser är eller blir ogiltiga eller ej tillämpbara till följd av lokal lagstiftning, eller om de innehåller en begränsning, ska giltigheten av dessa allmänna bestämmelser inte beröras härav. Parterna är förpliktigade att ersätta en ogiltig eller ej tillämpbar bestämmelse med en giltig bestämmelse som så långt möjligt motsvarar den kommersiella innebörden och syftet med den ogiltiga eller ej tillämpbara bestämmelsen.

 

1. Tillämplighet
Vid användning av orderbekräftelse är köparens order och beställningar inte bindande för KUT förrän köparen har mottagit en skriftlig orderbekräftelse.

 

Order som läggs via KUT’s hemsida, utgör ett bindande avtal mellan parterna, när köpare har accepterat köpet och efterföljande mottagit orderbekräftelse via e-mail.

 

2. KUT’s leverans
KUT’s leverans omfattar endast de produkter som specificeras i orderbekräftelsen.

 

Såvida leveransen omfattar specialverktyg är KUT berättigad att göra över- respektive underleverans enligt nedanstående:

 

Upp till 4 st.

= 1 st.
5–11 st. = 2 st.
12–30 st. = 3 st.
30–50 st. = 10 %
Över 50 = 5 %, dock max 5 st.

 

Samtliga immateriella rättigheter, ritningar, skisser, tekniska specifikationer etc. är KUT’s egendom och får ej kopieras eller överlåtas till tredje man utan föregående skriftliga samtycke från KUT. De levererade produkterna får ej heller tillverkas, kopieras eller överlåtas till tredje man med detta som syfte.

 

Såvida produkten tillverkas i enlighet med köparens anvisningar är köparen ansvarig för att produkten ej gör intrång i tredje mans immateriella rättigheter och i de fall produkten skyddas av immateriella rättigheter är köparen skyldig att informera KUT om detta.

 

3. Priser
KUT’s priser anges exklusive moms och avgifter. Valutan framgår av offert, orderbekräftelse och faktura.

 

Priserna i offert och order anges med förbehåll för ändringar föranledda av dokumenterade ändringar av offentliga avgifter, valutakursändringar, löneändringar, prishöjningar på råmaterial eller andra omständigheter som KUT ej råder över.

 

I händelse av att leveransen ändras eller KUT’s kostnader ökar på annat sätt till följd av krav från köparen, exempelvis vid konstruktionsändringar efter att KUT inlett produktionen, är KUT berättigad att ändra det överenskomna priset i enlighet härmed.

 

4. Betalningsvillkor
KUT är berättigad att fakturera köparen för samtliga leveranser som levererats eller som meddelats som leveransklara av KUT vid utgången av den avtalade leveranstiden.

 

KUT’s betalningsvillkor framgår av offert, orderbekräftelse och faktura.

 

Vid försenad betalning äger KUT rätt att debitera dröjsmålsränta för alla utestående belopp från och med betalningsdatum med en ränta motsvarande 8% p.a.

 

Köparen görs uppmärksam på att KUT använder köparens kunddata för att löpande göra kreditvärdering av köparen. KUT ger därmed vidare köparens kunddata till godkänt kreditvärderingsbolag med syftet att hämta in köparens kund- och kreditupplysningar.

 

5. Äganderätt/äganderättsförbehåll
Äganderätten till godset förblir KUT’s till dess att köparen helt har fullgjort sina betalningsförpliktelser.

 

6. Leveransvillkor
Leverans fritt från fabrik, från KUT’s adress, se Incoterms 2000.

 

7. Leveranstid etc.
Om för leverans har avtalats ett bestämt leveransdatum anses leverans senast denna dag vara i tid.

 

Om leveransen har avtalats till en bestämd vecka anses leverans senast vid veckans utgång vara i tid.

 

KUT kan kräva förlängning av leveranstiden i följande fall:

 

  • Krav om ändring av order ställda av köparen
  • Försening av leveranser eller tjänster som köparen själv utför eller låter utföra hos tredje man
  • I händelse av force majeure, se punkt 14
  • I händelse av att arbetet med leveransen måste avbrytas eller blir försenat på grund av krav från offentliga myndigheter
  • I händelse av avsaknad av eller bristfälliga leveranser från bekräftade underleverantörer, dock högst sex veckor

 

Angående ovanstående punkter förbehåller KUT sig rätten att ändra det överenskomna priset motsvarande de ökade kostnaderna med skäligt pålägg i den mån ovanstående beror på omständigheter hos köparen.

 

Om leveransen försenas avsevärt, och KUT ej är berättigad att förlänga leveranstiden, är köparen – efter att ha sänt skriftligt krav om leverans till KUT – berättigad att häva avtalet genom att skriftligen meddela KUT detta, såvida köparen kan dokumentera att förseningen medför betydande olägenheter för honom.

 

Gäller förseningen enbart en del av godset kan köparen endast häva köpet av denna försenade del av godset. Gäller förseningen gods som tillverkats efter anvisningar eller specifikationer från köparen eller om godset normalt ej lagerförs av KUT kan avtalet endast hävas om förseningen medför att köparens syfte med köpet förfelas avsevärt.

 

Kan köparen dokumentera att förseningen beror på fel eller försummelser från KUTs sida är köparen berättigad till ersättning för den skada han lider på grund av förseningen, se dock punkt 12.

Skadeståndet kan emellertid ej överskrida ett belopp på 0,5 % av det avtalade priset för det försenade godset för varje hel vecka förseningen varar och skadeståndet kan högst uppgå till 7,5 % av priset för det försenade godset.

 

Därutöver påtar sig KUT inget ansvar för försening, eller följder därav, och köparen är sålunda ej berättigad till annan gottgörelse för eventuell försening än ovan nämnde.

 

8. Underlåtenhet att mottaga leverans
Såvida köparen efter utgången av leveranstiden underlåter att hämta godset eller ombesörja frakt är KUT berättigad att ombesörja lagring och försäkring av godset på köparens risk och bekostnad samt översända faktura för leveransen.

 

9. Retur av varor
Retur av varor kan endast äga rum efter särskilt föregående skriftliga samtycke. Det debiteras alltid en returavgift på 15 % av nettobeloppet.

 

Endast standardprodukter i obruten förpackning får returneras.

 

10. Felansvar
KUT’s felansvar gäller ett år från och med godsets leveranstidpunkt. Inom denna period är KUT skyldig och berättigad att avhjälpa konstaterade fel och brister i det levererade godset genom reparation eller omleverans efter KUT’s eget gottfinnande. KUT lämnar ej ersättning för kostnader för isärtagning, demontering, transport, montering och ominstallation.

 

KUT’s felansvar kräver att köparen kan påvisa att det levererade godset har defekter som kan härledas till KUT och därutöver påvisar att godset har förvarats, installerats, använts och underhållits korrekt och i överensstämmelse med KUT’s föreskrifter eller vad som för övrigt måste anses vara normalt. KUT’s ansvar förutsätter dessutom att köparen ombesörjer att det bristfälliga godset genast blir tillgängligt för KUT för avhjälpande.

 

KUT är endast ansvarig for att det levererade godset i alla avseenden är tillräckligt och/eller lämpligt för att lösa köparens uppgifter, såvida KUT har genomfört projekteringen och såvida köparen dokumenterar att den av köparen lämnade informationen är korrekt och täckande. Dessutom skall de av KUT levererade ritningarna etc. användas i enlighet med lämnade anvisningar. KUT påtar sig endast ansvar för lämnade uppgifter och specifikationer, materialval etc., däribland projektering eller bidrag till denna, såvida leverans därav uttryckligen ingår i avtalet.

 

KUT’s ansvar upphör om det i samband med det levererade godset används komponenter som ej är tillverkade eller godkända av KUT, såvida inte köparen påvisar att detta ej är orsak till felet.

 

Såvida KUT ej kan avhjälpa felet och felet är väsentligt kan köparen häva köpet eller kräva en skälig prisnedsättning. Därutöver påtager sig KUT inget ansvar för fel eller följder därav och köparen är inte berättigad till annan gottgörelse för fel än hävning eller prisnedsättning.

 

11. Produktansvar
KUT är endast ansvarig för personskada om det kan bevisas att skadan vållats av fel eller försummelse av KUT eller andra som KUT ansvarar för.

 

KUT är endast ansvarig för skada på fast egendom och lösöre om det kan bevisas att skadan vållats av vårdslöshet eller försummelse av KUT eller andra som KUT ansvarar för. Ersättningen kan aldrig överstiga värdet av den leverans i vilken det defekta godset ingår, dock högst EUR 150 000,- inklusive räntor och kostnader.

 

I den mån KUT åläggs produktansvar gentemot tredje man är köparen skyldig att hålla KUT skadeslös i samma omfattning som KUT’s ansvar begränsas i enlighet med dessa villkor. Såvida tredje man framställer krav om ersättningsansvar mot en av parterna i enlighet med denna punkt skall denna part genast underrätta den andra parten härom.

 

Köparen är skyldig att låta sig instämmas till den domstol eller skiljenämnd som behandlar ersättningskrav mot KUT om kravet grundas på skada som påstås vara orsakad av leveransen.

 

12. Ansvarsbegränsning
KUT är under inga omständigheter ansvarig för indirekta skador och förluster av något slag, däribland, men inte begränsat till, krav om dagsböter eller avtalsvite som köparen eventuellt ådragits gentemot tredje man samt köparens förlust till följd av minskning eller bortfall av produktion eller omsättning.

 

Dessutom gäller att ett eventuellt produktansvar ej heller täcker förluster, utgifter eller kostnader i samband med anskaffning, omtillverkning, omleverans, omkonstruktion, reparation, destruktion, bortskaffande eller liknande åtgärder avseende defekta produkter eller tjänster.

 

KUT’s ansvar begränsas i alla avseenden till värdet av den enskilda produkten som anges i fakturan.

 

Även om KUT i enstaka fall måste avstå från krav eller rättigheter gentemot köparen kan det ej medföra att KUT avstår från dylika krav eller rättigheter i andra fall än det specifikt överenskomna.

 

13. Reklamations- och undersökningsskyldighet
Köparen är skyldig att senast vid mottagandet genomföra en noggrann undersökning av om leveransen överensstämmer med det avtalade. I denna undersökning ingår genomförandet av eventuell provproduktion och ämnesuppmätning. Köparen är skyldig att skriftligen reklamera fel omedelbart efter att felet konstaterats vid en dylik undersökning och köparen kan inte senare åberopa fel som konstaterades eller borde ha konstaterats vid undersökningen. Detta gäller även om köparen underlåter att genast reklamera dolda fel som konstateras vid ett senare tillfälle.

 

14. Exportkontroll, sanktioner och överensstämmelse
Köparen är medveten om att produkterna kan omfattas av tillämpliga sanktionslagar i Europas och/eller USA:s exportkontrollbestämmelser samt andra tillämpliga lagar och föreskrifter (nedan kallat Bestämmelser). Köparen försäkrar sig härmed uppfylla Bestämmelserna, och Köparen är införstådd med att han inte, varken direkt eller indirekt, får sälja, vidarebefordra eller leverera någon del av produkterna eller tillhörande dokumentation som tillhandahållits av KUT till någon person eller organisation i strid med sådana Bestämmelser.
Köparen godkänner att varken Köparen eller någon av Köparens huvudmän, medarbetare eller direktörer, eller någon annan person eller enhet som Köparen vet är direkt inblandad i denna transaktion som t.ex. speditör, slutanvändare, konsult, agent eller annat, finns upptagen på EU:s, USA:s eller Japans restriktionslistor.
Köparen samtycker till att inte medverka i någon aktivitet som skulle kunna utsätta KUT för sanktionsrisk under någon tillämplig lagstiftning och förordning, vilket omfattar men inte begränsas till förordningar som avser mutor, korruption, konkurrensbegränsning och pengatvätt.

 

Köparen ska gottgöra och hålla KUT skadeslöst för eventuella skador, förpliktelser, sanktioner, böter, kostnader och utgifter av vad slag det vara månde som följer av krav, stämningar eller anklagelser till följd av Köparens underlåtenhet att uppfylla denna bestämmelse.

 

15. Befrielsegrunder (force majeure)
Följande omständigheter utgör befrielsegrunder för KUT om de medför att avtalets fullgörande förhindras eller försenas: force majeure, krig, uppror, upplopp, ingrepp från regeringar eller offentliga myndigheter, eldsvåda, strejk, lockout, export- och/eller importförbud, mobilisering, vandalisering, valutarestriktioner, epidemi, datorvirus, hacking, naturkatastrofer, dåliga väderförhållanden, inskränkningar ifråga om arbetskraft, drivkraft och vattenförsörjning eller någon annan omständighet som ligger utanför KUT’s kontroll.

 

Såvida felfri och punktlig leverans förhindras temporärt av en eller flera av ovanstående omständigheter skall leveranstiden förlängas så mycket som med hänsyn till omständigheterna i fallet är skäligt för normalisering av förhållandena. Leverans inom denna förlängda leveranstid anses i alla avseenden vara i rätt tid. Såvida leveranshindret kan förutses vara längre än åtta veckor är såväl KUT som köparen berättigad att häva avtalet utan att detta kananses vara ett avtalsbrott.

 

16. Lagar och domstol
Tvist mellan parterna i anledning av avtalet skall bedömas enligt gällande lag i det säljande KUT-bolagets land, dock med uteslutande av lagregler som skulle kunna hänskjuta avgörandet till ett annat lands rättsregler. KUT kan fritt välja om en tvist ska avgöras inför allmän domstol eller skiljenämnd. Såvida KUT väljer skiljeförfarande gäller reglerna för behandling av ärendet vid Copenhagen Arbitration. Skiljeförfarandet skall äga rum på det säljande KUT-bolagets hemort.

 

Jurisdiktionsorten för tvistemål vid allmän domstol är det säljande KUT-bolagets hemort.

 

Senast uppdaterad: 10-08-2018